Zásady zpracování osobních údajů

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MFC – MORIFCO s.r.o., Olbrachtova 1758, 666 03 Tišnov, poskytuje toto oznámení o ochraně osobních údajů obchodních partnerů („oznámení“), abychom vysvětlili naše postupy v roli správce týkající se zpracování osobních údajů našich prodejců, zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů (společně „obchodní partneři“) a zaměstnanců našich obchodních partnerů.

1. Rozsah

Toto oznámení se na vás vztahuje, jestliže jste

 • obchodním partnerem společnosti MFC – MORFICO s.r.o. jako jednotlivec (např. konzultant nebo živnostník) nebo
 • zaměstnanec obchodního partnera, který spolupracuje se společností

MFC – MORFICO s.r.o. jménem tohoto obchodního partnera.

2. Kategorie osobních údajů a zdrojů

MFC – MORIFCO s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů o vás, které společnost MFC – MORIFCO s.r.o. získala od vás nebo od pověřených třetích stran (např. vašeho nadřízeného, veřejných orgánů z veřejných zdrojů) :

Osobní údaje týkající se zaměstnance obchodního partnera:

 • Jméno
 • Obchodní kontaktní údaje
 • Název zaměstnavatele
 • Název pracovní pozice / pozice
 • Obsah komunikace (např. e-maily nebo obchodní dopisy)


Osobní údaje týkající se obchodních partnerů, kteří jsou jednotlivci:

 • Jméno
 • Obchodní kontaktní údaje (e-mail, telefon a mobil)
 • Obsah komunikace (např. e-maily nebo obchodní dopisy)
 • Informace o platbě a/nebo faktuře


MFC – MORIFCO s.r.o. neshromažďuje od svých obchodních partnerů žádné údaje, které nesouvisejí s podnikáním ani žádné citlivé osobní údaje.

3. Cíle zpracování, právní základ a důsledky

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem

 • plnění smluvního vztahu s obchodním partnerem (včetně plnění smluvních závazků, zpracování faktur, komunikace a právních a kontrolních činností),
 • (přímých) marketingových činností a/nebo
 • aktivit na zajištění bezpečnosti a prevence podvodů.


Společnost se při takových zpracovatelských činnostech opírá o následující právní základy:

 • plnění smluvního vztahu s obchodním partnerem;
 • oprávněný zájem Společnosti MFC – MORIFCO s.r.o., přidružených společností MFC nebo jiných třetích stran (jako jsou státní orgány nebo soudy). Legitimní zájem by mohl spočívat zejména ve sdílení informací v rámci celé skupiny, (přímých) marketingových činnostech, předcházení podvodům nebo zneužívání informačních systémů, fyzickém zabezpečení, zabezpečení IT a sítí, interním vyšetřování nebo v případných fúzích a akvizicích;
 • dodržování právních povinností;
 • souhlas, pokud neplatí výše uvedené právní základy.


Poskytování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a/nebo plnění smlouvy s obchodním partnerem a je dobrovolné. Pokud však neposkytnete osobní údaje, mohou být související procesy řízení a správy obchodních partnerů zpožděné nebo může být případně nemožné je provést.

4. Kategorie příjemců

Jakýkoli přístup k vašim osobním údajům je omezen na osoby, které je potřebují znát, aby mohly plnit své pracovní povinnosti, a zpracovatele dat dle popisu níže.

V nezbytném rozsahu může Společnost MFC – MORIFCO s.r.o. sdílet vaše osobní údaje ve společnostech MFC. A to pro interní administrativní účely a marketing.

Společnost MFC – MORIFCO s.r.o. může využít služeb poskytovatelů služeb, kteří jednají jako zpracovatelé, a to za účelem poskytnutí IT a další administrativní podpory (např. poskytovatelé služeb, kteří poskytují podporu při zpracování faktur nebo hostingu IT a podporu údržby). Tito poskytovatelé služeb jednají jako zpracovatelé údajů společnosti a na základě jejích pokynů; mohou mít přístup k vašim osobním údajům v rozsahu nezbytném pro poskytování takových služeb.

Společnost MFC – MORIFCO s.r.o. může také zveřejnit vaše osobní údaje podle požadavků nebo v rámci příslušných právních předpisů státním orgánům, soudům, externím poradcům a podobným třetím stranám.

Aktualizovaný seznam zpracovatelů údajů a třetích stran, s nimiž data sdílíme, je k dispozici na požádání odeslaném společnosti a pracovníkovi ochrany údajů na kontaktní údaje uvedené níže.

5. Doba uchovávání

Vaše osobní data jsou ukládána Společností MFC – MORIFCO s.r.o., a/nebo našimi poskytovateli služeb v rozsahu nezbytném pro plnění našich povinností a po dobu potřebnou k dosažení účelů, pro které jsou informace shromažďovány, a to v souladu s platnými zákony o ochraně dat. Pokud již Společnost MFC – MORIFCO s.r.o. nebude potřebovat vaše osobní údaje k plnění smluvních nebo zákonných povinností, odstraníme je z našich systémů a záznamů a/nebo podnikneme kroky k jejich správné pseudonomizaci /anonymizaci, takže již nebude možné vás identifikovat, a to s výjimkou případu, že bychom byli nuceni osobní údaje uchovávat a dodržovat právní nebo zákonné povinnosti, jimž Společnost MFC – MORIFCO s.r.o. podléhá, např. zákonné lhůty pro uchovávání.

6. Automatizované rozhodování

Společnost se v souvislosti s obchodními partnery nezabývá automatizovaným rozhodováním.

7. Vaše práva

Můžete požádat o přístup k informacím, které má společnost MFC – MORIFCO s.r.o. o vás. Můžete také požádat o opravu, změnu nebo vymazání jakýchkoli informací o vás, které jsou nepřesné, a můžete také kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se vaší osoby za účelem marketingu a zrušit odběr elektronických zpravodajů.

Žádost lze adresovat společnosti prostřednictvím emailu na adresu morfico@morfico.cz, nebo pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Společnost MFC – MORIFCO s.r.o. bude zpracovávat žádosti o přístup, opravu, změnu nebo vymazání informací v souladu se svými vnitřními zásadami a příslušnými právními požadavky. Pokud máte pocit, že jsme vaše požadavky nesplnili, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

Pokud jste vyjádřili svůj souhlas s jakýmikoli činnostmi v oblasti zpracování osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat s budoucím účinkem. Toto odvolání neovlivní zákonnost zpracování před stažením souhlasu.

8. Zabezpečení informací

Společnost MFC – MORIFCO s.r.o. spravuje vhodné záruky včetně přiměřených fyzických, organizačních a technických bezpečnostních opatření k ochraně svých databází před neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením.

9. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost MFC – MORIFCO s.r.o. si vyhrazuje právo změnit toto oznámení o ochraně osobních údajů a poskytne revidované oznámení o ochraně soukromí, které odráží takové změny vyžadované zákonem.

10. Otázky

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení nebo vašich práv, kontaktujte nás prosím na adrese:

MFC – MORIFCO s.r.o.

Olbrachtova 1758, 666 03 Tišnov

e-mailová adresa: morfico@morfico.cz

Navíc máte právo, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, kdykoliv vyjádřit nesouhlas proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro takový marketing, což zahrnuje i profilování v rozsahu souvisejícím s tímto přímým marketingem. V takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat k těmto účelům.

Oznámení o ochraně údajů obchodních partnerů ke stažení v PDF formátu zde.

Chybí jméno
Chybí kontaktní email
Chybí příjmení
Chybí telefon
Neplatný vstup