×

 • MFC - MORFICO

  MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991 jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. V současné době nabízíme široký sortiment výrobků, nacházejících uplatnění v moderním způsobu výstavby bytových, občanských i průmyslových staveb. Vývoji vlastních materiálů z tuzemských surovin zajišťuje nejvyšší kvalitu.

  Více

 • MFC - FLOORING

  Úprava průmyslových betonových ploch je naší specializací. Vyráběné materiály jsou určené pro vyrovnávací vrstvy nových i starých podlah, či jako podkald pro konečnou povrchovou úpravu betonových ploch, pro opravy lokálních prasklin a výtluků, pro nášlapné vrstvy průmyslových podlah a pro lepení obkladů, dlažeb a zateplovacích systémů.

  Více

 • MFC - NOVINKY

  ANHYDRIT JIŽ NABÍZÍME I V PRAZE! Součástí našeho nového areálu v Tuklatech u Prahy je i sklad suchých cementových směsí!

 • MFC
  +
 • cs
MFC
+

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré dodávky ze strany společnosti MFC – MORFICO s.r.o. (dále jen „prodávající“), jejichž předmětem je prodej výrobků (dále jen „zboží“).

1. Uplatnění reklamace
Prodávající přebírá záruční odpovědnost pouze za zboží s řádně a včas uhrazenou cenou, tz. na včas nezaplacené zboží se záruka nevztahuje. 
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu zjistitelné vady do 7 dnů od dodání, skryté vady do 14 dnů od zjištění, jinak záruka zaniká. Pokud kupující při dodání zjistí, že zboží je poškozeno nebo není v objednané kvalitě, je povinen tuto skutečnost v uvedené lhůtě vytknout prodávajícímu a není povinen takové zboží převzít a podepsat dodací list. Po podpisu dodacího listu se má za to, že zboží bylo dodáno bez zjevného poškození, v objednané kvalitě a množství.
Reklamaci je nutno podat písemně prokazatelnou formou (prokazatelně doručeným dopisem do sídla prodávajícího) s uvedením: 1. čísla objednávky nebo smlouvy2. čísla nebo označení položky dodávky 3. podrobného popisu reklamované vady a jejího projevu 4. přesné adresy místa, kde je reklamované zboží umístěno a kde má prodávající možnost jeho prohlédnutí 5. tel. kontaktu na osobu, která umožní prohlídku.
Ode dne zjištění vady se zbožím nesmí být bez souhlasu prodávajícího nijak nakládáno, zvláště pak nesmí být zabudováno do stavby. Zpracováním vadného zboží ztrácí kupující nároky z vad. Prodávající nenese zodpovědnost ani za vedlejší důsledky zabudování takového zboží do stavby.
Záruční doba na zboží je u každého zvlášť uvedena na jeho technickém listě.
Závěry o oprávněnosti reklamace reklamační technik prodávajícího sdělí kupujícímu do 7 dnů od přijetí reklamace v případě vad bez nutnosti prohlídky na místě samém a do 14 dnů od umožnění prohlídky v případě vad s nutností prohlídky. Ve skutkově složitých případech za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a následnému zhodnocení reklamace je kupující povinen umožnit prodávajícímu nebo jím pověřené osobě (např. znalci) ve stanovený den přístup k místu, kde se předmět reklamace nachází a vytvořit mu odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti reklamace, včetně potřebných zkoušek a zkušebních měření a odběrů. Neumožnění takové prohlídky vylučuje prodlení prodávajícího s odstraněním vady. Pro případ sporu o odpovědnost a způsob odstranění vady se prodávající s kupujícím dohodli, že se podrobí závěrům znaleckého ústavu STAVEXIS, s.r.o., IČ 46347194, jehož náklady uhradí strana, jejímž závěrům z převážné části znalecký ústav nepřisvědčil. 
Doba odstranění vad se sjednává v délce 30 dnů od přijetí reklamace a automaticky se prodlužuje o dobu nezbytně nutnou pro výrobu nového materiálu, nových částí, dodání nových dílů subdodavatelem či v případě, kdy technologické podmínky nutné k provedení opravy (např. klima) nedovolí její provedení, o dobu trvání nepříznivých podmínek.
V případě, že reklamovaná vada není uznána jako vada oprávněná, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré vynaložené náklady spojené s vyřizováním reklamace (cestovné, poštovné, soudní a správní poplatky, provozní náklady, náklady na případné znalecké posudky atd.).

2. Vady vyloučené z možnosti reklamace
Jako reklamovatelné vady zejména nemohou být uznány:
1. Poškození, změny a nesoulady vzniklé nedodržením postupů skladování, manipulace, přepravy a dalšího nakládání včetně zpracování předepsanými prodávajícím nebo výrobcem, popř. i nedodržením postupů obvyklých (včetně umístění v podmínkách, které mohou nastolit fyzickou či chemickou nerovnováhu, např. zvýšené emise, vlhkost atp.).
2. Poškození, změny a nesoulady vzniklé v důsledku událostí majících původ ve vyšší moci (požáry, kroupy, záplavy, zemětřesení, vichřice, spady popílků, kyselých dešťů a podobně).
3. Barevný nesoulad stejných barev aplikovaných na různé materiály či různými technologiemi.
4. Odchylky v parametrech stejného zboží z různých šarží (prodávající doporučuje používat na jedno dílo zboží ze stejné šarže, za tím účelem je třeba podat prodávajícímu v objednávce informaci o objemu šarže).
5. Poškození, změny a nesoulady vzniklé smíšením zboží prodávajícího se zbožím jiného výrobce.
6. Běžné opotřebení nebo změna parametrů avizovaná prodávajícím nebo obvyklá vzhledem k charakteru zboží a způsobu jeho určení (např. změna barevnosti vlivem slunce atp.)
7. Vlastnosti, které nějakým způsobem přesahují technické normy a bylo jich dosaženo na výslovné přání kupujícího.
8. Vady na zboží, které z tohoto důvodu bylo dodáno za nižší cenu.

3. Závěrečná ustanovení
1. Pokud uzavřená smlouva upravuje některé otázky reklamací a záručních dob odchylně od tohoto reklamačního řádu, má přednost vždy příslušná smlouva.
2. Ve smluvně neupravených otázkách se odpovědnost za vady řídí podle zákona č. 89/2012 sb., Občanský zákoník.
3. Tento reklamační řád byl schválen prodávajícím v Tišnově dne 1.1.2014

Ing. Oldřich Fiala
jednatel

Reklamační řád ve formátu PDF ke stažení zde.